Empowering EU-gration

30 lipiec 2017

W odpowiedzi na obecną sytuację migracyjną w Europie powstał projekt „Empowering EU-gration”. Pomysł na projekt powstał jako naturalna odpowiedź na potrzebę zrozumienia i zaadresowania tego tematu, która pojawiła się podczas projektu „Soft skills – connecting people!”. Dlatego też udział w projekcie brały te same organizacje partnerskie z Bułgarii, Litwy, Polski, Portugalii i Rumunii. Każda grupa składała się z ośmiu osób (siedmioro młodzieży i lidera). Wymiana odbyła się w dniach 23-29 lipca 2017 w Poroninie i została poprzedzona wizytą przygotowawczą liderów. Głównymi celami projektu było w pierwszej kolejności poznanie sytuacji migracyjnej krajów organizacji partnerskich, budowanie postawy tolerancji międzykulturowej jak i międzyreligijnej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym szczególnie w środowiskach zmarginalizowanych i zamkniętych kulturowo, uzdolnienie do tworzenia atmosfery integracji dla w społecznościach przyjmujących imigrantów, uzdolnienie do integracji osób przybywających do obcych krajów różnych kulturowo, stworzenie narzędzi im to ułatwiających („imigrant’s to-do list”), zbudowanie pozytywnego wizerunku procesu migracji jako czynnika przyspieszającego samorozwój jak i wpływającego na tworzenie zróżnicowanego społeczeństwa, promowanie tej różnorodności a jednocześnie zapobieganie radykalizowaniu się postaw młodych ludzi wobec zjawiska migracji. Poprzez zróżnicowane metody pracy tj. branie udziału w różnych rodzajach dyskusji, publicznych przemowach, prezentacjach, autoprezentacjach, brainstormingu, role plays, wieczorkach narodowych, ognisku, pracach graficznych, uczestnicy nabyli również pewne praktyczne umiejętności. Te umiejętności pozwolą im brać udział aktywnie w życiu społecznym i obywatelskim, przedstawiać swoje poglądy w sposób merytoryczny i kreatywny, podejmować dialog międzykulturowy, skłaniać do krytycznego myślenia w związku z najważniejszymi wydarzeniami, które zachodzą obecnie w Europie jak również uzdolniły ich do podejmowania inicjatyw społecznych. Wierzymy, że wysoka jakość projektu i jego odpowiednia promocja w mediach społecznościowych, Internecie jak i mediach lokalnych zapewnią dalsze efekty po zakończeniu wymiany tj. zaangażowanie uczestników w działalność na rzecz imigrantów jak i kontynuowanie i zaproszenie nowych uczestników do działalności w Erasmus +.

Strona edukacyjna projektu (zawierająca min. immigrants guide): http://empoweringeugration.mozello.com/

Krótka wideorelacja z wymiany:

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Komisji Europejskiej Erasmus+

Comments are closed.